Letos uplyne 750 let od smrti sv. Zdislavy

*  Talli - 3.6.2002

Lemberk Region - V letošním roce si připomeneme 750. výročí úmrtí patronky Libereckého kraje a hlavní patronky Litoměřické diecéze svaté paní Zdislavy z Lemberka. Vzhledem k tomu, že svatá Zdislava měla za svého života k našemu regionu blízký vztah, dovolte nám, abychom Vám její osobnost připomněli.

Zdislava se narodila na Českomoravské vysočině v Křižanově. Její otec pan Přibyslav patřil k významným královským úředníkům a matka Sibyla přišla do Čech ze středomoří v doprovodu královny Kunhuty, choti českého krále Václava I. S královskou rodinou udržovali křižanovští přátelské vztahy.
Lemberk Dívka Zdislava během dětství dostala do vínku vzdělání a hlubokou zbožnost. Jako velmi mladá se provdala za Havla Markvartice, pána na hradě Lemberku v severních Čechách.
Havel z Lemberka byl předním rytířem své doby, značně majetným a také velmi zbožný. Spolu s paní Zdislavou postavili v Jablonném chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány a zakládali mnohé špitály. Také v Turnově, jehož část byla majetkem pána z Lemberka postavili kostel s klášterem pro duchovní syny svatého Dominika. Klášter se nacházel na místě dnešního Chrámu narození Panny Marie a byl zničen v březnu 1424.
Lemberk - u studánky. Paní sama pomáhala nemocným. O jejích podivuhodných skutcích se můžeme dočíst v Dalimilově kronice: „Pět mrtvých Boží mocí vzkřísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila“(Dalimil 87,5)
Krom povinností, které plynuly z jejího společenského postavení, byla Zdislava matkou čtyř dětí a můžeme-li soudit podle dávných kronikářů, velmi na své rodině lpěla.
Zemřela mladá, v kristových letech, a byla pochována v Jablonném. Již od její smrti po celá staletí chodí k jejímu hrobu a ke studánce pod Lemberkem lidé, kteří hledají uzdravení a pomoc v nemoci či nesnázi. Jako matka a manželka se stala patronkou rodiny a jako léčitelka nadějí pro nemocné. Svatá Zdislava byla blahoslavena v roce1907 a svatořečena v roce 1995.
„Příklad Zdislavina života má jistě co říci i lidem dnešní doby. V současné době prožíváme jistou krizi rodiny a přitom všichni víme, že dobré rodiny s dětmi jsou základem dobrého národa a dobré společnosti. Svatá Zdislava neprožila dlouhý život, ale dokázala jej prožít tím nejkrásnějším způsobem - s láskou k Bohu, manželovi, dětem, láskou k chudým a potřebným, kterým byla vždy ochotná pomoci. Proto by nám měla být i na počátku nového tisíciletí blízká a její životní příklad je pro nás velmi důležitý," řekl nám o sv. Zdislavě turnovský vikář Mgr. Václav Vlasák.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 15.12.2018 4:44:02 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------