Český ráj geoparkem UNESCO

*  Talli - 27.10.2005

Český ráj se stal 5. října 2005 součástí sítě evropských geoparků a zároveň tedy i geoparkem UNESCO. Rozhodl o tom Koordinační výbor evropských geoparků, poradci Světové geologické unie a UNESCO na svém zasedání v Řecku. Český ráj je zatím jediným geoparkem v nových zemích Evropské unie. převzato z www.Turnov.cz

Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důležitá jsou i estetická hlediska, jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umožňuje jejich využití např. pro vzdělávání. Geopark má jasně určené hranice a dostatečně vel-kou rozlohu proto, aby území mohlo být úspěšně používáno pro turismus a aby znamenalo přínos pro hospodářský rozvoji oblasti. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem. Rozvoj území geoparku probíhá ve spolupráci s místními samosprávami, podniky i jednotlivci. Veřejnost se jejich prostřednictvím může seznámit nejen s geologickými procesy, ale může poznat význam přírodních zdrojů a jejich využití v hospodářské a kulturní historii. Evropské geoparky Kategorie Evropských geoparků byla založena v červnu 2000, kdy provozovatelé čtyř národních geoparků ( Reserve Geologique de Haute-Provence ve Francii, Muzeum přírodní historie Lesboský zkamenělý les v Řecku, Geoparku Gerolstein, Vulkaneifel v Německu a Kulturního parku Maestrazgo ve Španělsko) podepsali na řeckém ostrově Lesbos úmluvu deklarující vytvoření Sítě Evropských geoparků. Zajímavý program získal podporu Sekce pro vědy o Zemi UNESCO. UNESCO převzalo Evropské geoparky jako obecný model pro celosvětový projekt a v dubnu 2001 podepsalo dohodu se síti evropských geoparků, která vedla k vytvoření světové sítě geoparků UNESCO. V současnosti existují kategorie “Evropský geopark” a od února 2004 označení “Světový Geopark” nebo “Geopark UNESCO”. Geoparky tvoří síť, která slouží k propagaci území i jako fórum pro výměnu zkušeností. Síť vlastní logo “Evropský geopark” registrované ve všech zemích Evropského společenství. Evropské geoparky hrají aktivní úlohu v hospodářském rozvoji svého území prostřednictvím spojení geologických fenoménů s rozvojem turismu. Cílem je umožnit obyvatelům, aby se aktivně zapojili do všestranné revitalizace území jako celku a lepší využití hodnot krajiny a kulturního dědictví na svém území. Další oblastí působení je pomocí komerčně i nekomerčně provozované interpretace geologického dědictví přiblížit hodnoty území geoparku a s geologickou historii Země seznámit širší veřejnost. Proto Evropský geopark vyvíjí, zkouší a zdokonaluje metody ochrany i popularizace geologického dědictví. Vypracování takové komplexní koncepce vyžaduje spolupráci mezi různými vědními obory. Geoparky přispívají k ochraně významných geologických jevů, které dávají informace z rozmanitých geověd-ních disciplín, jako jsou pedologie, geomorfologie, geofyzika, speleologie, hydrogeologie, inže-nýrské geologie, mineralogie, paleontolo-gie, petrografie, ekonomické geologie, těžby, sedimentologie, stratigrafie, struk-turní geologie, vulkanologie apod. Evropský geopark podporuje vzdělávání v oborech zabývajících se životním prostředí, rozvoj vědeckého výzkumu v různých disciplínách věd o Zemi, zvelebování přírodního prostředí a opatření udržitelného rozvoje. Prezentací a údržbou geologického dědictví, spolu s trvale udržitelným užíváním krajiny přispívají národní geoparky k uskutečňování cílů Agendy 21 (UNCED. Rio de Janeiro 1992) a Světové vrcholné schůzky o trvale udržitelném rozvoji (WSSD. Johannes-burg 2002). Evropské geoparky: Německo: Vulkaneifel, Bergstrasse-Odenwald; Terra Vita; Geopark Swabian Alb; Mecklenburgische Eiszeitlandschaft Geopark Rakousko: Přírodní park Geoline Eisenwurzen; Kulturní park Kamptal Irsko: Marble Arch Caves / Cuilcagh Mountain Park; Copper Coast Francie: Astrobleme Rouchechouard; Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence; Parc Naturel Regional du Luberon Španělsko: Cabo de Gata; Kulturní park Maestrazgo Velká Británie: North Pennines; Abberley and Malvern Hilus; North West Highlands Geopark Itálie: Parco delle Madonie; Kulturní park Rocca di Cerere Řecko: Zkamenělý les na Lesbosu Kréta: Přírodní park Psiloritis Čínské geoparky Národní geopark vulkány Wudalianči v Heilongjiangu Národní geopark Juntaišan v Henanu Národní geopark Songšan v Henanu Národní geopark Huangšan v Anhui Národní geopark Lušan v Jiangxi Národní geopark Zhangjiajie Sandstone Peak Forest v Hunanu Národní geopark krasový les Šilin v Junnanu Národní geopark Danxiašan in Guangdongu Geopark Český ráj Jednou z aktivit Ministerstva životního prostředí v oblasti udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu je iniciace a metodická pomoc při vzniku národních a evropských geoparků v České republice. Předchozí strategie MŽP nominovat skalní města Českého ráje na přírodní dědictví UNESCO byla pozměněna na konci května roku 2004, před 28. výročním zasedáním Výboru pro světové dědictví UNESCO konaném na přelomu června a července roku 2004 v čínském Suzhou. Stalo se tak především z důvodu nepříznivého obsahu hodnotící zprávy IUCN - expertního orgánu Výboru pro posuzování stávajících i potenciálních památek v kategorii přírodního dědictví. Na základě variantního doporučení stálé mise ČR při UNESCO se MŽP rozhodlo nominaci v kategorii přírodního dědictví UNESCO stáhnout, zejména ze strategického důvodu neuzavření si cesty k opětovné (upravené) nominaci skalních měst na některém z dalších zasedání Výboru. Jedním z výše uvedených doporučení byla nominace skalních měst na geopark UNESCO. Tehdejší náměstek ministra dr. Miko rozhodl nominovat Český ráj v územním rozsahu stávající CHKO do sítě geoparků UNESCO, do které lze vstoupit jen prostřednictvím členství v Síti evropských geoparků. Nominační dokumentace byla v září roku 2004 spolu s oficiální žádostí o členství odeslána na Koordinační výbor Sítě včetně podpůrného prohlášení Sdružení Český ráj a Svaz českých ochránců přírody. Nominační dokumentace byla Koordinačním výborem hodnocena pozitivně, bylo však třeba podle názoru Koordinační jednotky ji doplnit o přílohu o současných a připravovaných aktivitách v oblasti geoturismu. Na začátku dubna 2005 proběhla inspekční návštěva osob pověřených Koordinační jednotkou, jejíž organizaci zajišťovalo MŽP - odbor lidských sídel a člověka, Muzeum Turnov a Správa CHKO Český ráj. V rámci přípravy projektu byly provedeny konzultace s příkladnými evropskými geoparky, jako např.: Bergstrasse-Odenwald v Německu) a v Kulturním parku Kamptal v Rakousku. Do Kamptalu byla uspořádána poznávací návštěva, které se zúčastnili ředitel Správy ochrany přírody, vedoucí Správy CHKO Český ráj, pracovník Muzea Turnov, ředitel Národního centra šetrné turistiky, jednatel incomingové agentury Discovery a ředitelka odboru lidských sídel a člověka (MŽP). Nominační dokument byl upraven podle požadavků Koordinační jednotky a na počátku května odeslán do sídla Sítě evropských geoparků. Zásadní změnou v tomto nominačním materiálu byla velikost, celistvost a charakter území. Území, které je ohraničeno spojnicí Jičín, Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka a Jičín, se z původního území CHKO Český ráj (asi 180 km2) rozrostlo celek zahrnující např. i Bozkovské jeskyně a další geologicky i turisticky zajímavá území Českého ráje (asi 700 km2). Do procesu plánování rozvoje jsou začleně-na ekonomická hlediska rozvoje s důrazem na turis-mus a rekreaci. Cílem geoparků je podpora trvale udržitelného rozvoje regio-nu, vzdělávání veřejnosti o hodnotách prostředí a přispívání k výuce a výzkumu v geologických vědách. Pro www. Turnov.cz sepsala Ing. Miroslava Šípošová, M.Ú. Turnov

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 12.7.2024 16:29:07 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------