18.2.2020

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 459 lidí.

Počet přístupů

934

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 9.6.2004 Rubrika: Historie kraje

Počátky šlechtických sídel v Českém ráji – 1. část
Drábské světničky - severozápadní výběžek plošiny Hrada     Krajina Českého ráje je známá svým bohatstvím na středověkou minulost v podobě opevněných sídel. Není náhodné, že svým půvabem a skrytým tajemstvím lákaly tyto památky mnohé umělce již v období romantismu. I dnes se těší naše hrady vřelému zájmu turistů i odborníků. Samotná věda o hradech – kasteologie – je dnes již interdisciplinárním odvětvím, jenž v sobě zahrnuje zejména historii, stavební dějiny a archeologii. Je tedy již velmi vzdálena oněm dobám romantismu (což je možná i trochu škoda), kdy umělci inspirovaní pozůstatky hradů „rekonstruovali“ slovně či malbou minulé děje a osudy hradních pánů.

     Na první pohled se může zdát, že o hradech a jejich problematice bylo napsáno tolik, že nelze přispět ničím novým. Opak je pravdou. Nejenže jsou stále objevovány hrady nové (např. hrad Křineč u Branžeže), ale i ty již známé mohou třeba pro archeologa skrývat nejedno příjemné překvapení, nejčastěji v podobě fragmentů keramiky, které mnohdy díky své chronologické citlivosti vrhají nové světlo na dobu založení i průběh existence hradu.

     Nicméně je nutné počítat s některými úskalími. Z pohledu historika je bernou mincí při identifikaci existence hradu první písemná zmínka, nejčastěji přímo o jeho majiteli, zpravidla v podobě přídomku (např. Bartoš z Valečova). Při komplexním hodnocení však nelze pomíjet ani výsledky stavebně historického průzkumu či výše zmíněného výzkumu archeologického. Máme-li k dispozici výsledky z těchto třech zdrojů, není výjimkou, že se mnohdy diametrálně odlišují. To je samozřejmě ovlivněno charakterem pramenů, se kterým jednotliví odborníci pracují. Z těchto zdánlivě nesourodých informací jsme nuceni vycházet při pokusu o historickou rekonstrukci (či spíše konstrukci) středověké situace a s ní spojených dějů.

Drábské světničky - severozápadní výběžek plošiny Hrada     Dříve než bude pojednáno o vlastních hradech, je na místě uvést historický kontext a vůbec důvody budování šlechtických sídel v námi sledované krajině.

     Oblast Pojizeří je možné přiřadit k tzv. starému sídelnímu území, to znamená, že člověk ho svou sídelní aktivitou poznamenal již od nejstarších dob. Během pravěku žil člověk s přírodu v poměrně stabilní symbióze, kterou lokálně vážně narušil (Pozn. P.J. – dobře dokumentovatelné v členitých terénech jižní a centrální části Českého ráje) v průběhu mladší a závěrečné doby bronzové (14. – 8. století př. n. l.) odlesňováním, poměrně intenzívní zemědělskou činností a tím vyvolanou půdní degradací. Na tuto činnost bylo v menší míře navázáno i v období raného středověku, zvláště od 10. století, kdy opět začíná porušování oné křehké rovnováhy. Zdejší kraj si můžeme představit asi následovně: při pohledu z ptačí perspektivy uvidíme meandrující tok Jizery, která slouží bezpochyby jako komunikační i orientační tepna v jinak obtížně přehledných lesích. V tomto „zeleném moři“ však člověk zanechal svou nesmazatelnou stopu v podobě odlesněných sídelních komor s polnostmi a obydlími. Snad takto by situaci v kraji na Jizeře popsal pozorovatel někdy v době rozvíjejícího se raného českého státu. Jistě by ho zaujala i centrální opevněná místa, v jejichž okolí se osídlení koncentrovalo. Krůček po krůčku se tak dostáváme k raně středověkým hradům (ve starší odborné terminologii je označujeme jako „staroslovanská hradiště“), které byly jakýmsi předchůdcem vrcholně středověkých šlechtických sídel. Zde náš výklad započneme.      Hradiště byla budována buď na exponovaných, Drábské světničky - severozápadní výběžek plošiny Hradapřírodně dobře chráněných místech (ostrohy, ostrožny, skalní plošiny) či naopak v místech nížinných, v meandrech řek – nazývaná pak jako hradiště blatná. Nejvýznamnější hradiska byly od 11. do 1. poloviny 13. století součástí tzv. hradské soustavy, což v praxi vypadalo tak, že celé území tehdejšího českého státu bylo rozděleno na hradské provincie s centry právě na hradištích. Zájmy knížete zde zastupoval na tom kterém hradišti správce. Střední a horní Pojizeří náleželo pod správu v (Mladé) Boleslavi. Hradiště se rozprostíralo na místě dřívějšího pravěkého hradiště a pozdějšího vrcholně středověkého hradu. Hradiště tohoto typu měly z hlediska obrany jednu zásadní nevýhodu, která spočívala v jejich poměrně značné rozloze (často několik hektarů) a tedy nutnosti velkého množství obránců. V neklidných dobách plnily raně středověké hrady i funkci refugií (útočišť) pro obyvatele okolních vsí, kteří zde hledali bezpečí. Proto bylo mimo jiné nutné budovat hradiště tak rozsáhlá. Pokud se nedochovaly žádné písemné zmínky, lze se jen dohadovat (na základě archeologických pramenů) jak původní zástavba vypadala a kde mohlo být sídlo „správce“.

     Pozemkové vlastnictví v raném středověku bylo na první pohled poměrně jednoduché, jelikož jediným vlastníkem veškerého území byl kníže (později král). Ten se obklopoval svými věrnými, kteří tvořili jeho družinu, vojenskou ochranu. Právě v řadách knížecích družiníků byl nejspíše započat proces vzniku a emancipace pozdější šlechty. Protože si kníže chtěl své družiníky držet v závislosti, ale také i věrnosti, propůjčoval jim za jejich služby určitá území. Tato území, která si pochopitelně chtěli družiníci co nejdéle zachovat, pak byla spíše neformálně děděna na potomstvo. Zde postupem času vyrůstala, nejprve skromná, později o poznání okázalejší šlechtická sídla. Toto byly, velmi zjednodušeně uvedeno, první kroky osamostatňující se šlechty.

     Nyní se z výkladu obecných tendencí vraťme opět do Pojizeří sklonku raného středověku, konkrétně zastavme se ve 2. polovině 12. století. Tehdy zde vlastnili rozsáhlé statky jednotliví členové rodu Markvarticů. Někdy v 70. letech 12. století došlo k soukromé fundaci cisterciáckého kláštera Hradiště jedním z Markvarticů (snad Heřmanem řečeným Černý). První konvent sem přišel patrně z opatství v Plasech. Cisterciáci byli zváni do nehostinných či jen řídce osídlených míst, kde bylo nutné započít s kolonizací. Výjimkou to nebylo asi ani zde, kde se záhy stali nikoli bezvýznamným pozemkovým Drábské svìtničky - severozápadní výběžek plošiny Hradavlastníkem. Postupem času se i v písemných pramenech začínají objevovat indicie (zejména přídomky) vzniku samostatných šlechtických sídel Markvarticů v tomto kraji. K roku 1188 je zmiňován výše uvedený Heřman, kdy se píše po Markvarticích (u Jablonného v Podještědí), kde se patrně nalézal jeho dvorec. Dalším členem tohoto rodu, u kterého tušíme místo jeho sídla, je Markvart (syn Heřmana) z Března. Jeho syny byli Jaroslav a Havel, kteří svojí úspěšnou dráhu začínají v družině krále Václava I. (1230-1253). V tehdejší době byla ještě stále veškerá půda formálně majetkem panovníka a jednotliví velmoži ji, jak již bylo výše uvedeno, dostávali jen do osobního užívání. Proto se synové Markvarta zdržovali v blízkosti panovníka, který jim mohl umožnit samostatnou pozemkovou držbu a založení vlastního sídla. Dříve se dočkal starší Jaroslav, který se píše k roku 1239 jako Gerozlaus de Hrusciz (tedy Jaroslav z Hruštice). Rodové sídlo Hruštice se nejspíše nacházelo na území dnešního Turnova u kostela sv. Matěje, což podpořil i nevelký archeologický výzkum. Nás by samozřejmě zajímalo, jak ta původní šlechtická sídla – dvorce, kurie – asi vypadala. Nemůžeme si dělat přílišné iluze, s podobou pozdějších vrcholně středověkých kamenných hradů neměly takřka nic společného. V Pojizeří nebyl žádný takový dvorec archeologicky ve větší míře zkoumán, nicméně můžeme vycházet z výsledků výzkumu v Bedřichově Světci na Mostecku. Tamější panské sídlo mělo minimálně dvě odlišné stavební fáze. Nacházelo se v intravilánu vsi, severozápadně od románského tribunového kostela sv. Jakuba, který je stavebně historicky datován do 30. let 13. století. O vlastní stavební podobě sídla toho však moc nevíme. Během archeologického výzkumu bylo identifikováno jen několik zahloubených objektů, celý areál pak byl obehnán dřevěnou palisádou. Někdy kolem poloviny 13. století doznalo sídlo výrazné přestavby, bylo rozšířeno a obehnáno 5 m širokým příkopem. Pokud bychom hledali v písemných pramenech majitele, byli bychom úspěšní. K roku 1238 je na listině mezi svědky zmiňován jakýsi Ahně ze Světce. Ten je považován za jednoho z klientů mocného rodu Hrabišiců.

     Pro nejstarší šlechtická sídla je charakteristické (nikoli vždy) umístění v blízkosti románských emporových kostelů. Obecně se má zato, že šlechtic nechal ze svých prostředků kostel vystavět a potom měl právo absolvovat mše na vyvýšeném místě empoře či si nárokoval právo být v kostele pohřben.

Autor textu: Martin Nechvíle (externí spolupracovník historického odd. VMG v České Lípě)

Petr Jenč
petrjenc@centrum.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

Jméno neuvedeno - Nadpis - 18.6.2006 8:50:49
Jméno neuvedeno - Nadpis - 18.6.2006 8:56:46

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -