Tajná chodba

Jeskyně pod hradem Trosky není v majetku Památkového ústavu.

O některých starých hradech se vypravuje, že z nich vedla tajná podzemní chodba, kudy prý mohla posádka hradu v případě nebezpečí utéci před nepřítelem, oblehajícím hrad.Vchod do jeskyně. Takovou chodbou také mohl být hrad v době obléhání zásobován nezbytnými potravinami. Byla tajná chodba i na Troskách?

Asi 500 metrů východně od hradu v příkré skalnaté a zalesněné stráni se nachází vchod do jeskyně. Za vstupním otvorem se nachází prostora až 5 metrů široká, jejíž dno se sklání přibližně k severozápadu. Strop vybíhá od vchodu klínovitě vzhůru a dosahuje výšky až 7 metrů. Po 13 metrech se jeskyně zužuje na 50 cm širokou chodbu, která po 20-ti metrech vyúsťuje ve čtvercové skalní rozsedlině, z níž odbočují tři různé chodby.Detail jednoho ze starých nápisů v jeskyni. Jedna pokračuje ve směru vstupní chodby k severozápadu, ale je zavalená. Druhá směřuje vpravo (k severovýchodu) a končí též závalem. Třetí chodba jde vlevo (k jihu) a po několika metrech se zvětšuje v prostor, který jeví známky lidské činnosti. V této prostoře se nachází i tzv."podpisová skála" s vyrytými jmény návštěvníků. V minulosti zde bylo možné spatřit též podpis národního buditele a filozofa Jos. Jungmanna a jeho přítele, básníka Antonína Marka, faráře z Libuně. Na jihu se tato prostora zužuje a přechází v chodbu, která je však na svém konci zaplavena pískem.

Tajemná jeskyně pod hradem Trosky byla v minulosti navštěvována ve snaze nalézt spojovací chodbu do hradu. Asi v roce 1772 byla navštívena čtyřmi jičínskými občany, kteří v jeskyni na balvanu nalezli nápis :"Ani krok dále, sic tvoje smrt". To bylo příčinou, že od dalšího zkoumání upustili. Rovněž švabachem psaný nápis : " 3 dni sme blaudily, Twa smrt gestli deš dál. P.H. 1845 F.H." dokládá, že proniknout do tajemného podzemí a nalézt spojovací chodbu do hradu nemusí být jednoduché.

Pokračování chodby.

Podle pověsti, která se uchovala mezi místními obyvateli, chodba ústí k podzemnímu jezírku, které sloužilo jako zásobárna vody pro hrad. Skutečností je, že doposud nebyly na hradě nalezeny žádné stopy po studni.

Jiná pověst praví, že tajná chodba pod Troskami vede k železným dveřím, za kterými jsou ukryty poklady a cenné starožitnosti. Může to souviset s tím, kam loupeživí rytíři Šof a Švejkar, jež se zmocnili Trosek, ukrývali naloupené zboží? Ota z Bergova, jeden z majitelů Trosek, se podílel na vyloupení Opatovického kláštera v roce 1415. Kam ukryl uloupený poklad, který je dodnes nezvěstný ? Tyto i jiné otázky zůstávají dosud nezodpovězeny.

Pokud se vydáte do jeskyně pod Troskami, neničte zde staré nápisy a nepřidělávejte nové. Budete-li chtít sdělit nám své nové poznatky, informace či cokoli jiného, učiňte tak ZDE. (Jeskyně je po zásahu "úředníků z ochrany přírody" znepřístupněna).