12.7.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čte 225 lidí.

Počet přístupů

12104

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 19.5.2004 Rubrika: Region

Pár kroků za rozcestím
O cestovním ruchu v Českém ráji

     Více než sto let formuje podobu Českého ráje spolu s povětrností a hospodářskými aktivitami také cestovní ruch. První zájemci sem zamířili v obrozenských dobách, největší rozkvět klasické turistiky zažil mezi světovými válkami. Vlídná krajina s různorodými cíli nelákala jen výletující skautské oddíly a členy Klubu turistů. Za romantickými zážitky sem jezdili trampové, pohyb v přírodě byl obvyklou náplní dovolených a pobytů na letních bytech. Množství návštěvníků užívalo příznivých podmínek ke sportu: od koupání a vodáckých pokusů, přes tenis, volejbal a horolezectví až k lyžování nebo bezmotorovému létání na svazích Kozákova. V poválečném období naštěstí nedošlo k výraznější industrializaci a zemědělsko turistický charakter regionu zůstal zachován. V roce 1955 byla dokonce na části území Českého ráje zřízena první chráněná krajinná oblast v republice.

     Jako státní zájem byla deklarována ochrana přírody a krajiny a souběžně byla tvrdě prosazována kolektivizace zemědělství. Více než zemědělské velkovýroba však Český ráj poškodila razantní změna vlastnických poměrů. Ve jménu šťastných zítřků byly zpřetrhány vazby lidí ke krajině. Vědomí odpovědnosti za odkaz předcházejících generací bylo násilně ohraničeno plotem vlastní chalupy. Následky vyvlastnění se projevily také v lesním a vodním hospodářství, devastující těžbou sklářských písků atd. Kolektivismus ovládl státem provozovaný a kontrolovaný cestovní ruch. Nové organizace, zrozené z moci úřední, měly nahradit předválečné spolky a provozovat zestátněné služby. Umlčená historie turistiky byla jen marginální epizodou. Ničivé následky mělo vyvlastnění historie místa, regionu, země atd. Kolik osobností zmizelo i s upomínkami na svoje působení, kolik památek přestalo být památkami a bylo bez jakékoliv péče ponecháno svému osudu. Přesto řada lidí neskončila v naplánovaném bezvědomí a angažovala se ve prospěch Českého ráje alespoň v rámci tehdejších organizací. Zejména od počátku 60. let vyrůstala na území Českého ráje odborářská a podniková rekreační zařízení s dětskými tábory. Výstavba těch nových často nebrala ohled na vybranou lokalitu. Provoz stejně často nebral ohled na nikoho a na nic včetně hygienických norem. Veřejná tábořiště a ubytovací zařízení byla budována podle stejných zásad. Péče o krajinu a přírodu vyklidila pole nejen socialistickému hospodářství, ale také potřebám rekreace pracujícího lidu.

     Uvolňování poměrů přivádělo do kraje účastníky cestovního ruchu, kteří se vymykali z kolektivistického rámce. Omezené možnosti cestování do zahraničí směrovaly rekreanty do domácích oblastí s nejméně poškozenou přírodou. Z hlediska způsobů využití se Český ráj zvolna vracel do předválečných let. Postupně narůstala komunita chalupářů a chatařů. Vedle původních zálesáckých srubů a chat se objevily zcela nové, řada chalup změnila majitele. Stát, budující paneláky i na venkově, se postaral o částečné zachování rázu zástavby, nikoliv však prostřednictvím památkové péče. Zlepšení ekonomických poměrů přičarovalo k mnohým chatám a chalupám automobil, u rekreačních středisek vyrůstala parkoviště. Dějiny si zavtipkovaly a předcházející vývoj reprízovaly ve fraškovitější podobě v 70. a 80. létech. V této době už nebyla kolektivní rekreace jedinou možností a ztratila bývalou popularitu. Propukla móda turistických pochodů, závodů v orientačním běhu, srazů a jízd historických automobilů atd. Ve větším měřítku začala Český ráj navštěvovat zahraniční klientela, především z tzv. spřátelených zemí. Na začátku 90. let byl Český ráj zavedenou destinací domácího cestovního ruchu. Do období, s kterým byla spojována mnohá očekávání, však vstupoval v silně zanedbaném stavu. Krajinu a její klíčové lokality, památkové objekty, komunikace a infrastrukturu cestovního ruchu zřetelně poznamenal předcházející vývoj. Rozvoj automobilismu a individuální dopravy zrelativizoval dojezdové vzdálenosti a společně s pobyty na chatách a chalupách změnil Český ráj na rekreační zázemí spádových oblastí sousedních tří krajů a také Prahy.

     Cestovní ruch se po otevření hranic dramaticky změnil. Počáteční dynamiku příjezdů táhla především cenová turistika. Následná stagnace a pokles potvrdily, že cestovní ruch je prvořadě ovlivňován ekonomickým kontextem. Souběžně zapůsobil cenový vývoj v republice a hospodářská deprese v zemích Evropské unie. Dlouhodobě kumulovaná poptávka po cestách na západ přinesla po zrušení administrativních překážek explozi výjezdů. Přechodně poklesl zájem o domácí turistiku. Až v druhé polovině a v závěru 90. let se situace stabilizovala. Také do Českého ráje se postupně navraceli návštěvníci. V průběhu zhruba deseti roků se ale změnil životní styl společnosti. Nejmarkantnější změny jsou patrné u mladší části populace, starší ročníky rovněž musely přizpůsobit svoje životní zvyklosti. Výkonnost podmiňující úspěch v hospodářské soutěži přestavěla hodnotový systém a promítla se do sféry prožívání volného času.

     Na prahu tisíciletí Český ráj s obtížemi absorboval vlnu zájmu. Logickým závěrem byly snahy o organizaci cestovního ruchu v území. Vzniklo Sdružení Český ráj a byla zpracována Strategie rozvoje trvale udržitelného cestovního ruchu. Jak napovídá název základního dokumentu, ochraně přírody bylo přiznáno významné místo. Nikdo nepochyboval o tom, že péče o území a o jeho přírodní a kulturní hodnoty je podmínkou dlouhodobé prosperity Českého ráje jako turistického regionu. Nikdo rovněž nepochyboval o tom, že je nutné překonat dosavadní deficit na poli informací, dopravy, ubytování a služeb. Zaručit péči o cenné lokality a zviditelnit Český ráj měla žádost o zapsání skalních měst na seznam světového dědictví UNESCO. V zájmu splnění podmínek ochrany vybraných skalních měst se muselo rozšířit území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. O rozšíření na dvojnásobek původní rozlohy rozhodla vláda České republiky v říjnu 2002, v červnu letošního roku bude po zasedání v Pekingu známo rozhodnutí UNESCO.

     Karty byly rozdány a úspěšnost Českého ráje jako destinace cestovního ruchu závisí na tom, jaká hra s nimi bude sehrána. Podobu a pozici regionu opět ohrožují budovatelské snahy. Přestavba silnice R35 mezi Turnovem a Jičínem na dálnici a případná výstavba železničního koridoru ve stejném prostoru postihne krajinný ráz, strukturu osídlení a zčásti také zástavbu v dotčených obcích. Daleko škodlivější však budou sekundární následky, pokud bude stavba uskutečněna. Rozsáhlá investice vyvolá silný tlak na zhodnocení. Dojde ke kumulaci tranzitní kamiónové dopravy, vyrostou stavby nutné k obsluze a využití dopravního tahu. Standardní cestou jednotlivých rozhodnutí a výjimek pak může být část území Českého ráje transformována na překladiště. Uvažovaný dálniční koridor prochází územím, které by mělo být ponecháno v klidu a rozvíjeno ve prospěch cestovního ruchu. Už proto, že propojuje oblast Hruboskalska s okolím Kozákova až po Semilsko a jeho rekreační využití může odlehčit nejzatíženějším lokalitám uvnitř CHKO.

     Neméně vážným rizikem je spor ochrana přírody vs. cestovní ruch. Český ráj je krajinou, v níž po staletí probíhá hospodářský život. Podstatnou, byť převážně sezónní hospodářskou aktivitou je také cestovní ruch a rekreace. Tendence chránit přírodu tím, že ji uzavřeme lidem, je nepřijatelná, i když je různě maskována. Pohyb v přírodě není zlovolnou rozmařilostí škůdců, ale objektivní potřebou zakotvenou v civilizačním vývoji. Volný čas je prožíván způsoby, které doba nabízí. Rozhodující většina návštěvníků si přírodní hodnoty Českého ráje uvědomuje a přiměřeně se také chová. Skutečnost, že jejich životní prioritou není poznávání přírody nebo ekologie, nelze vykládat jako defekt. V současné době převažuje rekreační využití Českého ráje spojené s aktivním pobytem v přírodě nad historickými formami turistiky. Probíhající změny životního stylu tento trend ještě posílí. Nejméně polovina příjezdů domácí klientely je motivována sportováním, aktivně využívají region návštěvníci z oblastí, pro které je Český ráj rekreačním zázemím. Jak dokládají první sportovně rekreační areály nebo třeba paraglidisté na Kozákově, nejde a nepůjde výhradně o tolik diskutovanou cyklistiku.

     Problém se paradoxně vyhrotí v případě, že dojde k zápisu skalních měst na seznam UNESCO. Ke zvýšení počtu příjezdů ze zahraničí napomůže zařazení Českého ráje do propagačního programu státní agentury Czech Tourism a nová etiketa. Vynecháme-li Prachovské skály, je s dobrými výhledy a nejsnadněji přístupný Skalák. Na rozdíl od ostatních lokalit má v Sedmihorkách a na Hrubé Skále alespoň nějaké obslužné zázemí. Co bude následovat, je téměř jisté. Básnit o návštěvnících, kteří dlouhodobě uživí region z obdivu k přírodním procesům, může Vladimír Just, když polemizuje o Šumavě. Obvyklá klientela mezinárodních zájezdů, s výjimkou těch dobrodružných, jezdí za koloritem, nepodniká pěší tůry a platí si patřičný komfort. Dříve či později bude prosazováno zřízení doplňkové dopravy a dalších služeb přímo v lokalitách, s nimiž se na seznam počítá. Rozhodnout bude obtížné: Český ráj buď přijde o tolik očekávanou klientelu, nebo do srdce regionu vpustí tzv. turistický průmysl. A jako důvod k pobytu mohou skalní města zaujmout kromě několika specialistů jedině lezce pískaře.

     K Českému ráji existuje v globální nabídce velice široká a nejméně rovnocenná konkurence. Přesto má tolik historií ověřených předpokladů rozvoje, že se o budoucnost nemusí obávat. Podmínkou ovšem je, že přežívající praxe turistického regionu bude nahrazena variabilnějším pojetím regionu rekreačního, ve kterém nedominuje příjezdová turistika do několika málo cílových míst. Orientace upřednostňující nikoliv cíle, ale mnohostranné využití, otevře celý prostor Českého ráje, rozptýlí návštěvníky po oblasti a zhodnotí dosud opomíjené lokality. Stane se investičním impulsem a umožní příznivější alokaci investic. A určitě má větší šanci na přijetí ze strany obyvatel a majitelů rekreačních objektů, než prohlubování současného stavu. Péče o přírodu a krajinu se ze zdroje konfliktů může změnit na společný zájem. Jedině region s nepoškozenou přírodou, vybavený službami a širokou programovou nabídkou může přilákat k pobytům kromě domácí také zahraniční klientelu. Spokojenost klientů rozhodne, zda se sem budou chtít vracet.

Jan Štěpánek
info@vyletynakole.net


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

Roman Bém - Dobře napsáno - 19.5.2004 16:42:18

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -